WEDSTRIJDREGLEMENT VAN BRIDGEVERENIGING TOP ZOETERMEER

Algemeen
1. Dit reglement heeft betrekking op alle wedstrijden welke door de vereniging worden georganiseerd.

2. Indien u verhinderd bent moet u dit aan uw partner en de wedstrijdleider (WL) doorgeven en u moet zelf voor een invaller zorgen. U                       
kunt gebruik maken van de invallerslijst. U moet de invallende speler tijdig melden aan de WL.

3. Een systeemkaart is verplicht en dient ongevraagd op tafel te worden gelegd, om (onethische) vragen te voorkomen.

4. De geldende spelregels van de NBB zijn van toepassing met inbegrip van  stop- en  alerteerregel.

5. Na het “nog 5 minuten signaal” mag u niet meer met een nieuw spel beginnen, tenzij met toestemming van de WL.

6. Na afloop van de wedstrijd dient u het spelmateriaal op de daarvoor bestemde tafel(s)  te zetten.


Wedstrijdprogramma en indeling
7. Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt door de WL een wedstrijdprogramma gemaakt en op de algemene ledenvergadering
gepresenteerd.

8. Paren die 3 keer in een serie niet met eigen partner hebben gespeeld, komen niet in aanmerking om te promoveren.

9. Clubkampioenbepaling
9A Wanneer spelend in één lijn. Van de Clubkampioen wedstrijden worden de plaatsingscijfers van de competitierondes bij
elkaar geteld. Het paar met het laagste totaalcijfer wordt clubkampioen. Bij gelijke stand is het

9B Wanneer spelend in méér lijnen. De methode zoals beschreven bij 9A worden gehanteerd met dien verstande dat het
plaatsingcijfer in de B lijn met 5 wordt verhoogd en in de C lijn met 10 wordt verhoogd.

10. Bij aanvang van de Promotie-Degradatie wedstrijden vindt indeling plaats volgens de eindstand van de laatste competitieronde.
11. Indien voor de aanvang van een serie wedstrijden in een groep open plaatsen ontstaan, komen in de eerste plaats de
gedegradeerde paren uit die groep daarvoor in aanmerking. Indien echter in een groep een open plaats ontstaat door opzegging van
een gepromoveerd paar, wordt deze plaats ingenomen door het beste niet gepromoveerde paar uit de lagere groep.

Nieuwe paren en wisseling van paren
12. Een paar gevormd door nieuwe leden start in principe in de laagste groep. De WL kan in verband met de speelsterkte hiervan
afwijken.

13. Indien een partnership beëindigd wordt, hebben niet beide spelers het recht om met hun nieuwe partner een plaats te claimen in de
lijn waarin gespeeld werd. Nieuwe combinaties van paren worden ingedeeld door de WL. In principe hanteert de WL de volgende regel:
a)  een nieuw paar gevormd door twee bestaande leden: Som van plaatsingscijfers delen door 2.
b)  een nieuw paar gevormd door een bestaand en nieuw lid: Som van plaatsingscijfers delen door 2 waarbij het plaatsingscijfer van
een nieuw lid gelijk is aan het laagste plaatsingscijfer+1 

Regeling invallers en afwezigheid

14. In principe krijgt een paar dat afwezig is zonder afmelding 25% (-24 IMP). Gebeurt dit vaker dan heeft de WL het recht 0% (-100)
IMP toe te kennen. (tenzij er sprake is van overmacht)

15. Wanneer een paar met kennisgeving afwezig is, wordt bij de 1e keer het eigen gemiddelde toegekend met een maximum van 55%
(+12 IMP) en een minimum van 45% (-12 IMP).
Bij de 2e keer wordt het eigen gemiddelde toegekend met een maximum van 50% (0 IMP) en een minimum van 40% (-24 IMP).
Bij de 3e keer wordt het eigen gemiddelde toegekend met een maximum van 45% (-12 IMP) en een minimum van 35% (-36 IMP).

16. Wanneer wordt gespeeld met invallers behoudt men de behaalde score wanneer deze tussen de 45% (-12 IMP) en 55% (+12 IMP)
ligt. Indien dit paar minder dan 45% (-12 IMP) behaalt krijgt dat paar 45% (-12 IMP). Indien dit paar meer dan 55% (+12 IMP) behaalt
krijgt dat paar 55% (+12 IMP). Indien een combipaar wordt gevormd met spelers uit verschillende lijnen volgt compensatie afhankelijk of
het combipaar in de hoge of lage lijn is ingedeeld.

17.  Indien een paar in een serie drie keer niet met de eigen partner heeft gespeeld kan men niet promoveren. Indien zo'n paar op de
eerste, tweede of derde plaats in de competitieronde eindigt wordt het plaatsingscijfer voor het clubkampioenschap met 2 verhoogd.

Stilzittafels

18. Indien tijdens een zitting in twee lijnen een oneven aantal paren aanwezig is, wordt er gespeeld met een combitafel, waarbij de
hoogste lijn N/Z en de andere lijn O/W zit. De behaalde scores tellen mee in de totaalscore.

Slotbepaling

19. Het bestuur beslist in nauwe samenwerking met de WL in alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet.