WEDSTRIJDREGLEMENT

Algemeen

1.  Dit reglement heeft betrekking op alle wedstrijden welke door de vereniging worden georganiseerd.

2.  Indien u verhinderd bent moet u dit aan uw partner en de wedstrijdleider (WL)
    doorgeven en u moet zelf voor een invaller zorgen. U kunt gebruik maken van de invallerslijst.

3.  Een systeemkaart is verplicht en dient ongevraagd op tafel te worden gelegd, om (onethische) vragen
     te voorkomen.

4.  De geldende spelregels van de NBB zijn van toepassing met inbegrip van  stop- en  alerteerregel.

5.  Na het “nog 5 minuten signaal” mag u niet meer met een nieuw spel beginnen, tenzij met toestemming
     van de WL.

6.  Na afloop van de wedstrijd dient u het spelmateriaal op de daarvoor bestemde tafel(s)  te zetten.


Wedstrijdprogramma en indeling

7.  Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt door de WL een wedstrijdprogramma gemaakt en op de
     Algemene Ledenvergadering gepresenteerd.

8.  Paren die 3 keer in een serie niet met eigen partner hebben gespeeld, komen niet in aanmerking om te
     promoveren.

9. Van de Clubkampioen wedstrijden worden de plaatsingscijfers bij elkaar geteld. Het paar met het
    laagste totaalcijfer wordt uiteindelijk clubkampioen. Bij gelijke stand is het plaatsingscijfer van de
    laatste competitie ronde bepalend.

10. Bij aanvang van de Promotie-Degradatie wedstrijden vindt indeling plaats op grond van behaalde
     resultaten in het vorige seizoen. (eindstand Club kampioenschappen)

11. Indien voor de aanvang van een serie wedstrijden in een groep open plaatsen ontstaan, komen in de eerste
     plaats de gedegradeerde paren uit die groep daarvoor in aanmerking.
     Indien echter in een groep een open plaats ontstaat door opzegging van een gepromoveerd paar, wordt
     deze plaats ingenomen door het beste niet gepromoveerde paar uit de lagere groep.


Nieuwe paren en wisseling van paren

12. Een paar gevormd door nieuwe leden start in principe in de laagste groep. De WL kan in verband met de
     speelsterkte hiervan afwijken.

13. Indien een partnership beëindigd wordt, hebben niet beide spelers het recht om met hun nieuwe partner
     een plaats te claimen in de lijn waarin gespeeld werd.
     Nieuwe combinaties van paren worden ingedeeld door de WL. In principe hanteert de WL de volgende
     regel:

       a) een nieuw paar gevormd door twee bestaande leden: Som van plaatsingscijfers delen door 2
       b) een nieuw paar gevormd door een bestand en nieuw lid: Som van plaatsingscijfers delen door 2 waarbij
           het plaatsingscijfer van een nieuw lid gelijk is aan het aantal paren van de vereniging + 1
 

Invallersregeling

14. In principe krijgt een paar dat afwezig is zonder afmelding 25%. Gebeurt dit vaker dan heeft de WL het
     recht 0% toe te kennen. (tenzij er sprake is van overmacht)

15. Wanneer een paar met kennisgeving afwezig is, wordt bij de 1e keer het eigen gemiddelde toegekend met
     een maximum van 55% en een minimum van 45%. Bij 2e keer in dezelfde serie wordt het eigen gemiddelde
     min 5%  toegekend; bij iedere volgende keer wordt nogmaals 5%  minder toegekend.

16. Indien een paar in een serie drie keer niet met de eigen partner heeft gespeeld kan men niet promoveren
     of in aanmerking komen voor Clubkampioen. (men schuift naar de 3e of 4e plaats)
     Men komt wel in aanmerking voor plaatsing cijfers voor de clubkampioenschappen. (hier geldt minimaal
     plaatsingscijfer 3)

17. In de A lijn waar geen promotie plaats vindt krijgt men voor de desbetreffende wedstrijd ook minimaal het
     plaatsingscijfer 3.

Stilzittafels

18. Indien tijdens een zitting in twee lijnen een oneven aantal paren aanwezig is, wordt er gespeeld met een
     combitafel, waarbij de hoogste lijn N/Z en de andere lijn O/W zit. De behaalde scores tellen mee in de
     totaalscore.

Slotbepaling

19. Het bestuur beslist in nauwe samenwerking met de WL in alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet
     voorziet.