Privacyverklaring Bridgeclub TOP
Dit is de privacyverklaring van Bridgeclub TOP, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407493 hierna te noemen TOP.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u
uiteengezet hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan en
welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw
vraag dan gerust per e-mail of per brief aan de voorzitter van de vereniging.
In bijgevoegde tabel gegevensafhandeling TOP kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk
doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze
persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt TOP uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die TOP met u en derden heeft, tenzij
TOP wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In bijgevoegde
tabel treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden
verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht TOP te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U dient zich bij een
dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens worden gewijzigd of worden
verwijderd zal TOP voor zover dit het eventueel voortdurend lidmaatschap niet in de weg staat,
doorvoeren.

Beveiliging persoonsgegevens
TOP treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.

Lidmaatschap, sluimerlidmaatschap en opgezegd lidmaatschap
Er bestaan geen verschillen in de behandeling van gegevens.

Links naar andere websites
De TOPwebsite kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van TOP. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.
TOP raadt u aan om voor het bezoeken van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
TOP past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal
steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. TOP raadt u dan
ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TOP er
alles aan doen u hierover tijdig te informeren.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bestuursleden TOP
De bestuursleden van TOP onderschrijven deze privacyverklaring en verklaren middels een
geheimhoudingsverklaring deze privacyverklaring te respecteren en de gegevens waarvan zij
kennis hebben of hebben genomen niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze
gegevens aan TOP ter beschikking zijn gesteld. Bij aantreden van nieuwe bestuursleden is
ondertekening van deze geheimhoudingsverklaring een verplichte procedure bij de aanstelling.

Leden TOP
Deze privacyverklaring wordt op de TOP website geplaatst. De leden worden ge´nformeerd dat
deze privacyverklaring er is en wordt onderhouden. Leden van TOP geven met het betalen van de
verschuldigde contributie aan dat zij instemmen met het te volgen privacybeleid.Zoetermeer, juli 2018